Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie

 

 Historie 


Vážení hosté, dámy, pánové, hasičky a hasiči 
 
Dovolte nám jménem organizace dobrovolných hasičů v Kostelci, abychom Vás seznámili s činností za uplynulých 120 let.Z dochovaných archivních pramenů víme určitě, že byl náš hasičský sbor založen v roce 1885 jako německý. Bohužel se nedochovaly žádné záznamy o tom, kdo jej založil. V těchto dobách bylo hlavním stavebním materiálem dřevo a jiné hořlavé materiály, takže po zkušenostech s požáry, které často zachvacovaly celé části měst, přistoupili naši předkové k obraně a zakládali jednotky, které tento živel krotily. Taktéž nevíme s jakou technikou zasahovali a jakou používali později. Hasičská zbrojnice stála na ulici Na Břehu těsně vedle starého mostu přes řeku Opavu. Dle záznamu na pomníčku na staré zbrojnici lze usoudit, že v této době postihla Kostelec velká povodeň. To se psal rok 1905. To je vše, co víme o historii sboru do roku 1946, kdy byl založen český sbor dobrovolných hasičů Kostelec. Ten byl založen 24. února 1946 v 15,00 hod. v místnosti Jana Klapáka, hostinského. Starostou sboru byl zvolen Jakub Zdrálek, místostarostou Jaroslav Vahala, jednatelem Antonín Baláš, velitelem jednotky Roman Juřica, zástupcem velitele Vladimír Prokop, vzdělavatelem Josef Tošenovský, pokladníkem Adolf Sasyn, tiskovým referentem Oldřich Kolečko, zbrojmistrem Jan Rýdl, členy výboru Jan Barčák, Josef Buršík, samaritánským náčelníkem Josef Zubíček, strojmistrem Bohumil Peklo, velitelem čety Jindřich Janošec, prvním trubačem Ferdinand Opěla a druhým trubačem Antonín Merta. Zahajovací schůze sboru se dle presenční listiny zúčastnilo 91 členů. Sídlo hasičské zbrojnice s přilehlou věží pro sušení hadic se nezměnilo. Schůzovou činnost tehdy prováděli v hasičské budce vedle zbrojnice. Základním vybavením byly ruční stříkačky. Jedna z nich byla i v Guntramovicích. V Kostelci byl dvoukolový agregát firmy Stratílek 12/36, dvoukolový žebř za koně a malá siréna. Do roku 1950 se vybavení sboru nezměnilo, ale změnily se funkce starosty a velitele jednotky. V tomto období vstoupili členové do jednání s podnikatelem panem Dragančíkem o koupi automobilu Tatra 52, roku výroby 1930 včetně vybavení za kupní cenu 72 tis Kč. Toto vozidlo bylo v tomtéž roce zakoupeno pro potřeby sboru. V roce 1952 bylo hasičům v Kostelci zapůjčeno vozidlo Civilní ochrany typ Praga RN-DVS 8 s vybavením a přenosnou motorovou stříkačkou PPS 8. Dříve zakoupené vozidlo bylo přiděleno do jiného sboru. S příchodem vozidla se změnilo i sídlo hasičské zbrojnice, a to na ul. Bruntálskou 129, kde sbor sídlí dodnes. Funkci velitele jednotky převzal Josef Vidmoch a funkci strojníka Antonín Burda. V roce 1953 bylo vozidlo zapůjčeno na stanici do Rýmařova a bylo vráceno o rok později. V roce 1955 byli ve vedení sboru tito funkcionáři: starosta sboru Bohumil Filipec, velitel jednotky Josef Vidmoch, jednatel Růžena Vidmochová, hospodář Vlasta Tošenovská a členové Ferdinand Dokoupil, Eduard Zlatník, Jan Rýdl, Josef Mamula, Augustýn Kořínek, Antonín Burda, Roman Juřica, Andělín Šlachta a Josef Calábek. Hlavní činností této doby bylo mimo represi i požární a žňové hlídky a hlavně preventivní činnost. Léta 1955 – 1961 byla velmi plodná pro činnost žákovského a ženského družstva. Hlavně ženy dosahovaly dobrých výsledků a postupovaly až do krajských kol. Dne 29.6.1959 byla jednotka povolána k pomoci u povodně, 10.8. 1959 vyjela k požáru do Brantic a 15.10 téhož roku se zúčastnila likvidace požáru v místním JZD. V dubnu roku 1960 vyjeli ke dvěma požárům. Jednalo se o požáry lesa v Kostelci a v Nových Heřmínovech. Dne 27.9.1960 zasahovali u požáru v areálu JZD Kostelec.

V roce 1961 vyhráli muži první kolo a postoupili do okresního kola, které se konalo v Bruntále. Za toto období nebyl zaznamenán žádný požár. Za zmínku stojí zmínit se o členech zásahové družstva. Byli to velitel jednotky Josef Vidmoch, strojník Antonín Burda, Bohumil Filipec, Karel Štěpanda, Eduard Zlatník, Ferdinand Dokulil, Augustýn Kořínek, Josef Calábek, Antonín Pinkava a Vlastimil Opěla.

Dne 22.4.1962 zasahovala jednotka u požáru v Guntramovicích. V tomto roce se účastnili nácviků, 1. a 2. kola požárních soutěží a preventivní činnost. Dne 12.3.1963 zasahovala při povodni, 12.6.1965 rovněž. Mezi tímto obdobím byly prováděny nácviky na soutěž, rovněž preventivní činnost. V letech 1966 – 70 byly zaznamenány dva výjezdy k požárům, dále to byla pomoc u povodně, nácviky a účast v soutěžích, námětová cvičení a hlavně preventivní činnost. V roce 1973 došlo ve sboru k výměně na postu velitele jednotky. Pana Josefa Vydmocha nahradil Jan Liška a taktéž bylo provedeno omlazení zásahového družstva, které se skládalo z těchto členů. Velitel jednotky Jan Liška, strojník Květoslav Ticháček, členové Milan Ticháček, Josef Liška, Miroslav Liška, Zdeněk Ticháček, Luboš Šupák, Leo Filipec, Josef Kobza, Jan Dokulil, Milan Kopec a jiní.

Celá 70. léta byla ve znamení nácviků na soutěže (okrskové, okresní, pohárové v Rýmařově a Bruntále), práce s mládeží a hlavně preventivní činnost. V roce 1979 došlo ke změně na postu velitele jednotky. Tuto funkci převzal Jiří Bílek. V tomtéž roce bylo sboru přiděleno čerpadlo PS 12. V roce 1980 převzal funkci velitele jednotky Oldřich Špok, strojníky se staly Leo Filipec, Josef Kobza a Josef Večerka. Základním vybavením sboru v těchto letech bylo vozidlo Praga RN – DVS 8, čerpadla PPS 8 a PPS 12. Do poloviny 80. let prováděli členové sboru hlavně nácviky na 1. a 2. kola požárních soutěží a na pohárové soutěže. Hlavní náplní byla stále preventivní činnost. Dne 12.12.1984 jednotka po dlouhé době vyjela k likvidaci požáru stodoly na ul. Petrovická v Krnově. Ve stejném roce se organizační výbor začal vážně zabývat myšlenkou o oslavách 100. výročí založení sboru v Kostelci. V roce 1985 byly tyto oslavy organizačně připraveny a proběhly v měsíci červnu na fotbalovém hřišti v Branticích. Hlavní náplní oslav byla požární soutěž a večerní karneval. V roce 1986 došlo ke změnám na postu starosty sboru, kterou převzal po Bohumilu Filipcovi Jan Liška. Funkci velitele jednotky převzal pan Josef Večerka. Na přelomu let 1987 –88 byla sboru přidělena cisternová automobilová stříkačka (CAS 16), která již pamatovala nějaký ten rok, ale díky obětavostí strojníků byla zprovozněna, aby sloužila dál. Dosud používané vozidlo Praga RN – DVS 8 a čerpadlo PS 12 byly vyřazeny. V roce 1989 bylo vozidlo otestováno výjezdem k požáru lesa do Lichnova. V roce 1990 byly zaznamenány dva výjezdy k požárům, nácviky na soutěž a preventivní činnost. Ve stejném roce byla uzavřena mezinárodní smlouva o vzájemné spolupráci mezi okrsky Krnov a Glubčice. Na základě této smlouvy byly dohodnuty soutěže mezi družstvy Polska (Gazovice, Krásné Pole, Chomýž a Petrowice). Z české strany to byly jednotky Dubnice, Kostelec, Krásné Loučky a Hošťálkovy. Tyto soutěže probíhaly dvakrát ročně, později jednou ročně. Při těchto soutěžích jsme měřili síly a vyměňovali si zkušenosti. V 90. letech došlo k dělení vztahů mezi požární ochranou, pojišťovnou a státem. Změnily se zákony o prevenci a tím i preventivní činnost v obcích, která byla hlavní náplní dobrovolných sborů.

V letech 1992 se zlepšila činnost mezi městským úřadem v Krnově a sborem. Touto koordinační činností byl pověřen pan Otakar Kolek. Ve stejném roce se zásahové družstvo mimo výcviků a soutěží podílelo na likvidaci 4 požárů. Rok 1993 byl úspěšný získáním 1. místa v okrskové soutěži a 3. místa na mezinárodní soutěži. V tomto období byla uzavřena smlouva mezi obecním úřadem v Branticích a sborem na zabezpečení požární ochrany v obci. Po likvidaci hasičského sboru na Ježníku jsme získali 2. vozidlo Škoda 1203, abychom mohli plnit úkoly jednotky zařazené jako JPO III. Zásahové družstvo se zúčastnilo likvidace 3 požárů.

V roce 1994 to byla účast v 1. kole soutěže, dále mezinárodní soutěž, školení na dýchací techniku, která měla být jednotce přidělena, námětová cvičení a 5 výjezdů k požárům.

V roce 1995 byla vyměněna vrata ve zbrojnici, dále to byly účasti na soutěžích a účast na 5 požárech a jednom planém poplachu.

V roce 1996 byl jmenován nový velitel jednotky p. René Bečák, který byl přijat na plný úvazek. Byly zakoupeny 4 ks vzduchových dýchacích přístrojů SATURN S 21/7 a přenosná radiostanice, což usnadňovalo koordinaci s operačním střediskem v Bruntále při katastrofální povodni v roce 1997, při které členové odpracovali 2100 hod.. Tento rok byl bohatý na příchod nových mladých členů. Byli to členové Rostislav Liška, Roman Plucnara, Jaroslav Liška, Roman Válek, Jiří Čepl, Michal Kratina, Jan Lakomý, Jiří Valášek, Petr Šejnoha, Petr Semian a Robert Pizúr. Tito mladí členové se aktivně podíleli na likvidaci povodně, která dne 13.5.1996 ve 22,00 hod. postihla naši oblast. Zde byly odpracovány stovky hodin na likvidaci následků této mimořádné události. Jednotka byla v tomto roce povolána k 6 výjezdům.

V červnu roku 1997 došlo ke změně na postu velitele jednotky. Po odchodu pana Reného Bečáka byl přijat Daniel Vítek. I v tomto roce bylo zakoupeno jednotce další vybavení ( motorová pila, člun, elektrocentrála). Mimo tuto činnost vyjela jednotka k 10 požárům.

V roce 1998 to byly nácviky, školení, 15 výjezdů k požárům a rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice.

Jarem 1999 jsme zahájili činnost v opravené zbrojnici, dále to byly nácviky, školení na obsluhu dýchací techniky, 1 námětové cvičení a 18 výjezdů k požárům. Aby se urychlily časy pro výjezd jednotky k událostem, byly přiděleny členům pagery, které svolávaly všechny členy k výjezdu současně.Na přelomu nového tisíciletí se v našem sboru událo mnoho změn. Stávající CAS 16 byla nahrazena o něco mladší CAS 25 Š 706 RTHP a místo Š 1203 převzalo vozidlo Ford Tranzit. Na podzim roku 2000 byla naše jednotka zařazena do kategorie JPO II, což na nás kladlo ještě větší nároky na rychlost výjezdu (do 5-ti minut od vyhlášení poplachu), výcvik a samozřejmě i vybavení. V tomto roce naše jednotka zasahovala celkem u 46 událostí.

Rok 2001 a vstup do nového tisíciletí jsme zahájili, stejně jako každý rok před tím, asistencí u ohňostroje. Jednotka byla postupně vybavována další technikou. Jednalo se o přetlakový ventilátor, plovoucí čerpadlo a rozbrušovací pila. Kromě výcviku jednotky, nácviků na soutěže a samozřejmě také preventivní činnosti, jednotka vyjela k 64 událostem.

Vstup do roku 2002 byl již tradičně zahájen asistencí u ohňostroje. Že jednotka pracuje na profesionální úrovni ukazuje i to, že byla v tomto roce povolána k řešení 127 událostí, což představuje 100% nárůst oproti roku 2001. V tomto roce jsme oslovili několik sponzorů na území města a okolí s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení nových vzduchových dýchacích přístrojů Dräger PA 94 CZ. Na pořízení nové dýchací techniky se samozřejmě velkou měrou podílelo i Město Krnov.

V roce 2003 jednotka zasahovala u 165 událostí, což opět představuje mírný nárůst oproti předešlému roku. Za sponzorské příspěvky byl na konci roku zakoupen multifunkční modul KANGA+, který slouží k odesílání sms zpráv o výjezdu jednotky. V průběhu roku byly dokupovány osobní ochranné pomůcky, jako jsou přilby, zásahová obuv, rukavice a zásahové oděvy. Na podzim se jednotka zapojila do preventivního programu „Výchova dětí v oblasti PO“, jehož „tátové“, bratři Mikulkové z bruntálské stanice, tento program zkušebně zahájili již před osmi lety právě na bruntálských školách. Setkal se s velkým zájmem dětí i učitelů. V tomto roce spatřili světlo světa první návrhy na výstavbu nové hasičské stanice pro naši jednotku. Byl zpracován investiční záměr a začali práce na realizaci stavebního projektu. Počátkem roku 2004 jsme uvedli modul KANGA+ do života a byl zahájen jeho zkušební provoz. Byly zakoupeny nové přenosné radiostanice a z dalších finančních příspěvků sponzorů jsme zakoupili chybějící osobní ochranné prostředky, takže každý člen zásahového družstva získal vše, co ke své práci a svou maximální ochranu potřebuje. Brigádou, které jsme se zúčastnili jsme si vydělali na další motorovou pilu. Jednotka byla v tomto roce vyslána ke 179 zásahům. Práce na tvorbě projektu na vybudování nové zbrojnice byly ukončeny a bylo vydáno stavební povolení. Jednotce bylo přiděleno další vozidlo. Jedná se o velitelský automobil ŠKODA Favorit 136 GLX.

Nejradostnější událostí roku 2005 bylo zahájení výstavby nové budovy hasičské stanice na ul. Partyzánů v Krnově.

Závěrem zprávy můžeme říct, že za celé hodnocené období se členská základna pohybovala mezi 40-55 činnými členy. Počet členů zásahového družstva se k dnešnímu dni zastavil na čísle 15. Tento stav platí již 1 rok. V jednotce však již nyní pracují 3 noví členové, kteří mají velký zájem o práci v jednotce. V současné době probíhá jejich výcvik a vyškolení tak, aby mohli být zařazeni do výjezdu. Z kulturního vyžití lze zmínit každoročně požádaný Hasičský ples, který velmi získal na oblibě. Abychom byli schopni udržet techniku akceschopnou, do dnešních dnů bylo odpracováno několik tisíc hodin na jejich údržbě a opravách, kterých je díky stáří techniky stále více a více. Dříve to byly tisíce hodin odpracovaných v zemědělství, další tisíce v preventivní činnosti, práci s mládeží, besedy s občany a jiných akcí k zabezpečení prevence a ke zviditelnění práce dobrovolných hasičů.

 

 
 Počasí


Počasí Krnov - Slunečno.cz


Statistiky

Online: 1
Celkem: 295727
Měsíc: 2802
Den: 145